094 3333 839
Quản trị Doanh Nghiệp

Quản trị Doanh Nghiệp

Quản trị doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì và phát triển doanh nghiệp. Quản trị doanh nghiệp tạo ra một cấu trúc, tổ chức doanh nghiệp một cách hợp lý phù hợp với đặc điểm, mục tiêu của công ty; nâng cao hiệu quả lao động.

Công bố thông tin

Một trong những “GEN” người Thắng Lợi là sự chính trực. Đối với chúng tôi, công bố thông tin là một việc làm có ý nghĩa to lớn đối với nhà đầu tư, các tổ chức quản lý, điều hành thị trường và với chính Thắng Lợi, là điều kiện thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển hiệu quả, lành mạnh.

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tập đoàn, có quyền quyết định những vẫn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Luật pháp và Điều lệ Tập đoàn quy định.

Tờ trình

Hoạt động IR

Đại hội đồng cổ đông 2022

Đại hội đồng cổ đông 2022

Đại hội đồng cổ đông 2021

Đại hội đồng cổ đông 2021

Đại hội đồng cổ đông 2020

Đại hội đồng cổ đông 2020

Đại hội đồng cổ đông 2019

Đại hội đồng cổ đông 2019

https://thangloigroup.vn/
https://thangloigroup.vn/catalog/view/