094 3333 839

Công bố thông tin

Một trong những “GEN” người Thắng Lợi là sự chính trực. Đối với chúng tôi, công bố thông tin là một việc làm có ý nghĩa to lớn đối với nhà đầu tư, các tổ chức quản lý, điều hành thị trường và với chính Thắng Lợi, là điều kiện thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển hiệu quả, lành mạnh.

Hoạt động IR

Đại hội đồng cổ đông 2022

Đại hội đồng cổ đông 2022

Đại hội đồng cổ đông 2021

Đại hội đồng cổ đông 2021

Đại hội đồng cổ đông 2020

Đại hội đồng cổ đông 2020

Đại hội đồng cổ đông 2019

Đại hội đồng cổ đông 2019

https://thangloigroup.vn/
https://thangloigroup.vn/catalog/view/