094 3333 829
Quản trị Doanh Nghiệp

Quản trị Doanh Nghiệp

Quản trị doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì và phát triển doanh nghiệp. Quản trị doanh nghiệp tạo ra một cấu trúc, tổ chức doanh nghiệp một cách hợp lý phù hợp với đặc điểm, mục tiêu của công ty; nâng cao hiệu quả lao động.

Công bố thông tin

Một trong những “GEN” người Thắng Lợi là sự chính trực. Đối với chúng tôi, công bố thông tin là một việc làm có ý nghĩa to lớn đối với nhà đầu tư, các tổ chức quản lý, điều hành thị trường và với chính Thắng Lợi, là điều kiện thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển hiệu quả, lành mạnh.

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Hoạt động IR

Đại hội đồng cổ đông 2022

Đại hội đồng cổ đông 2022

Đại hội đồng cổ đông 2021

Đại hội đồng cổ đông 2021

Đại hội đồng cổ đông 2020

Đại hội đồng cổ đông 2020

Đại hội đồng cổ đông 2019

Đại hội đồng cổ đông 2019

https://thangloigroup.vn/
https://thangloigroup.vn/catalog/view/