MENU
Giờ làm việc: 08:00 - 17:30

Tầm nhìn - Sứ mệnh Thắng Lợi Group

Tầm nhìn - Sứ mệnh Thắng Lợi Group

Thông điệp
Lịch sử hình thành
Sứ mệnh - Tầm nhìn

Tầm nhìn

Trở thành tổ chức kiểu mẫu trong việc nâng tầm chất lượng cuộc sống của người Việt thông ra việc tạo ra các dự án có giá trị sống cao.

Vision

Becoming model organization in improving quality of life of Vietnamese by creating high value living projects

Sứ mệnh

Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt.

Mission

For a better life for Vietnamese.

Giá trị cốt lõi

Đoàn kết - Chính trực - Kỷ luật - Khát vọng - Khác biệt

Lĩnh vực hoạt động:

- Đầu tư và phát triển dự án bất động sản

- Tư vấn, thiết kế, giám sát và xây dựng

- Kinh doanh bất động sản

Business Activities:

- Projects investment and development

Đối tác